Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Kim Emerald 5.5X 3.8 ly hàng GIA màu EF độ sạch VS-VVS

Kim Emerald 5.5X 3.8 ly hàng GIA màu EF độ sạch VS-VVS

Xem toàn bộ chi tiết